Hoàng Quốc Chinh, Đỗ ., & Quang Trung, N. . (2022). NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3637