Thị Trang, Đỗ ., & Công Long, N. . (2022). KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3641