Anh Đức, T. ., Văn Ba, N. ., Đức Liên, N. ., & Thành Bắc, N. . (2022). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3642