Hùng Kiên, Đỗ ., & Thị Hậu, T. . (2022). TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3655