Hải Anh, N. ., Thị Huệ, Đoàn ., & Minh Tâm, D. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3728