Song Tú, N. ., Nguyễn Phương Linh, H. ., & Thúy Lê, Đỗ . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3737