Diệu Linh, Đặng ., Mạnh Thắng, P. ., Thế Việt, T. ., & Nguyễn Uyên Chi, L. . (2022). TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3752