Quỳnh Trân, Đặng ., Thị Bé Nhi, D. ., Thị Kim Thiện, T. ., Thanh Sil, N. ., Huỳnh Anh Thi, H. ., Đoan Vi, P. ., & Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . (2022). XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3753