Văn Đăng, N. ., Thị Thu Nhung, N. ., Thị Hằng, N. ., Văn Quảng, L. ., & Văn Tờ, T. . (2022). MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3758