Đình Luyến, L. ., Xuân Tài, B., Thị Thu Hường, N. ., & Thị Ngọc Anh, Đàm . (2022). KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3759