Lý Thịnh Trường, N. ., & Quang Vịnh, T. . (2022). HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3763