Thị Thu Hà B. ., & Minh Tuấn, V. . (2022). KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3764