Thị Diện, V. ., Thị Thu Hương, Đinh ., Đức Cường, L. ., & Thị Thanh Trung, N. . (2022). THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3765