Phương Anh, Đặng, Thị Thu Thủy, P. ., & Tấn, Đỗ . (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3766