Công Minh, P. ., Hồng Vân, L. ., & Thu Huyền, N. . (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 520(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3769