Đặng , Q. Ái. (2023). KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG TOÀN BỘ DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4600