Trần , Đình H. ., & Ngô , T. H. . (2023). KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4605