Nguyễn, T. T. L. ., Hoàng, T. H. ., Ma, V. H. ., Hà , V. T. ., & Nguyễn, H. V. . (2023). TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4616