Đỗ, Đức T., Phạm , N. T. ., Đinh , C. T. ., Trần , M. A. ., Nguyễn, T. N., & Nguyễn, Đức T. . (2023). NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4618