Phạm , H. K. ., Dương, Q. H. ., Nguyễn, Q. D. ., Trần , T. H. T., & Vũ , V. K. . (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4620