Lê, N. L. ., & Trần , V. V. . (2023). NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4621