Trình , V. T. ., Nguyễn, V. H. ., Nguyễn, V. P. ., Nguyễn, T. T. ., & Lê, V. C. . (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4627