Đặng , K. V. ., Nguyễn, V. H. ., Nguyễn, V. P. ., Nguyễn, T. T. ., & Lê, V. C. . (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4630