Nguyễn, H. L. C. ., Nguyễn, N. Q. ., & Nguyễn, L. T. T. . (2023). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4633