Phạm , T. Q. ., Nguyễn, N. A. ., Lê, T. T. X. ., Tạ , T. K. N. ., Nguyễn, T. T. ., Nguyễn, Q. D. ., Phan , T. M. H. ., Nguyễn, T. Q. ., & Đàm, N. A. . (2023). KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4634