Hoàng, G. D. ., & Nguyễn, V. T. . (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4636