Nguyễn, H. H. ., Ngô , H. S. ., Trần , T. H. ., Trần , N. P. A. ., & Dương, T. H. . (2023). TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4641