Trần , K. S. ., Lại , T. T. ., Ngô, H. T. ., Trần, Đặng Đăng K. ., Phạm , T. M. ., Trần , T. B. P. ., Đoàn , T. T. N. ., & Nguyễn, T. K. . (2023). NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4642