Nguyễn, V. T. ., Nguyễn, T. H. ., Trần , T. H. T. ., Đào, N. B. ., Đoàn , T. K. P. ., Lương , T. L. A. ., Phạm , Đình M. ., & Vũ , T. H. . (2023). HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4644