Đỗ, Đức T. ., Phạm , N. T. ., Đinh , C. T. ., Nguyễn, Đức T. ., & Nguyễn, T. P. N. . (2023). NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4648