Phạm , H. K. ., Dương , Q. H., Nguyễn, Q. D. ., Trần , T. H. T. ., & Vũ , V. K. . (2023). NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4649