Hồ, T. P., Nguyễn, Đức D. ., Hoàng, V. T. ., Nguyễn, Đình S. H. ., Phạm , H. V. ., & Nguyễn, T. T. . (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 524(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4654