Đỗ, T. T. H. ., Phạm , T. Y. ., & Nguyễn, V. Đàn . (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5274