Nguyễn, T. L. T. ., & Lê , T. H. A. . (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG CHIẾU TIA CỰC TÍM B DẢI HẸP (NBUVB). Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5278