Nguyễn, A. T. ., & Nguyễn, D. C. . (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ ĐO OXY NÃO VÙNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5295