Ngô , X. Q. ., Nguyễn, T. H. ., & Ngô , Q. D. . (2023). U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5296