Hoàng, T. N. L. ., Trần, S. T. ., Phan , T. T. G. ., Đoàn , T. K. P. ., Nguyễn, T. C. ., Nguyễn, T. C. ., Đoàn , T. T. H. ., Trần, D. C. ., & Trần, D. C. . (2023). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5306