Vũ , N. A. ., & Đặng , Q. Ái . (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5307