Lê, D. H. H., Nguyễn, Đoàn H. A. P. ., Trần, Q. V. ., & Nguyễn, M. H. . (2023). KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5312