Nguyễn, T. T. H. ., Nguyễn, T. T. ., & Vũ , T. T. . (2023). NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5313