Huỳnh , G. ., Lê, T. L. ., Nguyễn, P. H. N. ., & Đặng , T. A. . (2023). TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5320