Đỗ, Q. T. ., Phạm , N. B. ., Bùi , X. Đạt ., Lê, Đức S. ., Trần, T. T. H. ., & Trương , V. D. . (2023). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5327