Nghiêm , P. T. ., & Nguyễn, T. V. . (2023). VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5332