Trần, A. T. ., Trần, T. H., Nguyễn, T. H. ., Lê, V. T. ., Lê, T. K. ., & Phạm , Đức V. . (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5492