Ngô , Q. D. ., Ngô , X. Q. ., Phạm , V. B. ., & Lê, V. Q. . (2023). PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5498