Hoàng, Đình Âu, & Mai , T. C. . (2023). ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY XOANG TRONG BILAN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG TRÁN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5505