Trịnh , Đình H. ., Đỗ, T. T. H. ., & Trịnh , H. A. . (2023). TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở TRẺ EM HỌC ĐƯỜNG VIỆT NAM SAU HAI THẬP NIÊN CÓ CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5513