Nguyễn, T. N. Y. ., Đinh , T. L. L. ., Dương , Đình C. ., Nguyễn, Đinh N., & Nguyễn, T. A. . (2023). KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MYXOCOCCUS STIPITATUS GL41 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5517