Nguyễn, T. B. ., & Trần, T. N. . (2023). ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5530