Trịnh , Q. Đôn ., Nguyễn, T. B. A., & Trương , V. D. (2023). PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5531